Låneaftale - reg. nr.__________
Låntager Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Omfang ______stk. DOG spildolietanke af 700 liter.  _____ stk. trappe
______stk. DOG spildolietanke af 1000 liter _____ stk. rist
Depositum Tanken er DOG's ejendom og kan derfor ikke købes. Låntager betaler depositum for tanken på særskilt fremsendt faktura.
Anvendelse Tanken må kun anvendes til opbevaring af spildolie
Ikrafttrædelse Denne låneaftale træder i kraft den __________ , og kan opsiges af begge parter med 6 måneders skriftlig varsel - dog tidligst 3 år efter denne låneaftale er indgået.
Forsikring Låntager må selv i fornøden omfang forsikre tanken
Levering Låntager modtager låneaftale, genpart samt en faktura på depositumet. Når låneaftalen er returneret i underskrevet stand og fakturaen er betalt, leverer DOG tanken.
Tilslutning Låntager sørger selv for tilslutning af tanken.
Tømning Tanken må udelukkende tømmes af DOG. Overholdes dette ikke har DOG ret til at tage tanken tilbage, uden refusion af depositumet
Rengøring/ vedligeholdelse Det er låntagers ansvar løbende at vedligeholde tanken. Ved eventuel ophør af aftalen skal låntager sørge for indvendig rengøring af tanken. Overholdes dette ikke bliver låntager opkrævet kr.500,-
Ophør DOG afskriver det indbetalte depositum over 5 år med 20 % pr. år. Såfremt låntager (efter 3 år) ikke længere ønsker at gøre brug af tanken, kan låntager opsige låne-aftalen, og dermed returnere tanken til DOG. DOG godtgør umiddelbart herefter et eventuelt restbeløb eksklusiv fragtomkostningerne, som betales af låntager.
Låntagers erklæring Undertegnede låntager erklærer mig med min underskrift bekendt med ovenstående vilkår. Jeg erklærer ligeledes at have modtaget genparten af låneaftalen. Jeg erklærer at være myndig og have fuld råderet over mit bo.
Låntagers stempel/ underskrift

Dato:___________

    
Udlejer

Dato:___________

Juelsmindevej 6/18 - 4400 Kalundborg - Tlf.: 5956 5644 - Fax: 5956 5688 - Email:dog@oliegenbrug.dk