MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Håndtering af olie

Undgå sammenblanding af smøreolier og emulsioner

Smøreolier (motor- og gearolier), hydraulikolier, isolations- og varmetransmissionsolier lader sig genraffinere og genbruge til nye smøreolier. De genraffinerbare olier afhentes uden beregning. Det er derfor vigtigt at holde adskilt fra olier som ikke kan genbruges til nye smøreolier: borevand og andre olievand-emulsioner, fyringsolier, brinevand etc.

Olierne afhentes i forskellige biler eller adskilte rum og sikres den bedste behandling og højest mulige grad af genanvendelse.

 

Beskyt dig mod spildoliernes farlige stoffer

Huden er et rigtigt godt værn mod farlige stoffer, men brugte motorolier indeholder tungmetaller og aromatiske olieforbindelser (PAH), som kan være kræftfremkaldende. PAH’erne kan defundere ind gennem huden og få vej til kroppens kredsløb. Bær derfor ALTID passende beskyttelse i form af handsker, når du håndterer spildolie.  Link til MSDS for spildolie.