MILJØ OG SPILDOLIE

Dansk Olie Genbrug A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Spildolietyper

Dansk Olie Genbrug er godkendt til behandling af følgende affaldstyper med angivelse af de tilhørende EAK-koder (”Europæiske Affaldskartotek” – kode). (Link til Pdf fil ”EAK koder efter genanvendelsessted”.)

Dansk Olie Genbrug indsamler ALLE typer spildolier, - mineralske og syntetiske, - rene eller emulgeret i vand, blot det er pumpbart. Klorerede spildolier behandles dog ikke.

På baggrund af vurdering af olieaffaldets oprindelse og sammensætning tilføres olieaffaldet den højeste grad af genanvendelse.

Brugte smøreolier som motor-, gear-, hydraulikolie samt varmetransmissions- og isoleringsolie indeholder en stor mængde baseolie, som oprenses, så den atter kan genanvendes til produktion af smøreolier.

Brugte olieemulsioner og andre olievandblandinger fra skibe, olieudskillere eller vand fra tankrensninger behandles i Horsens. Disse affaldsolier består typisk fortrinsvist af fyringsolie og dieselolie. Vand og olie adskilles, olien befries for slam og kan sælges som et brændselsprodukt til tung industri eller sendes til yderligere oprensning i udlandet. Herved opnås et renere brændsel, - genanvendelse af fyringsoliefraktionen.

Vanddelen forrenses for olie og tungmetaller i en fældnings- og flokkuleringsproces, inden det ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg.